Mikuspavel2
?>

Велосипедист, двигаясь равноускоренно по наклонному участку шоссе, увеличил модуль скорости свего движения с 3м/с до 6м/с за время 10 с.с каим ускорением двигался велосипедист?

Физика

Ответы

markitandl

а = (u2 - u1)/t = 6 - 3/10 = 3/10 = 0,3 м/с^2.

ответ: а = 0,3 м/с^2.

garunkhachatryan

Ғылым (лат. scientia — білім) — уақыт пен кеңістікте бар, зерттеуге болатын шынайы нақты нәрселердің заңдары мен қағидаларын, тәртібі мен құрылымын объективті түсіндіретін, эксперимент пен бақылауға негізделіп, математикалық есептеуді қолданып, жүйелі түсінік қалыптастыратын таным саласы. Жалпы тұрғыда ол жүйелі білім мен ғылыми тәжірибені меңзесе, ал, арнайы мағынада ғылыми әдістер арқылы жинақталған логикалық білім жүйесін көрсетеді. Яғни, ғылым ғылыми білімдерді ғана емес, сол білімдерге қол жеткізудің барлық жолдары мен әдістерін түгел қамтитын біртұтас кешенді жүйе.

Объяснение:

olgavlad199

ответ: 3,3 кг.

Объяснение:

Пусть m1 - искомая масса дров. Для плавления льда массой m2 необходимо количество теплоты Q1=λ*m2, где λ=330 кДж/кг - удельная теплота плавления льда. Отсюда Q1=330*20=6600 кДж.  При этом удельная теплота сгорания дров q=10 000 кДж/кг, поэтому если бы потери при сгорании отсутствовали, то необходимое количество дров определилось бы из уравнения λ*m2=q*m1/5, так как по условию на плавление льда идёт лишь 1/5 часть тепла, выделяющегося при сгорании дров. Отсюда q*m1=5*λ*m2 и тогда m1=5*λ*m2/q=5*330*20/10000=3,3 кг.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Велосипедист, двигаясь равноускоренно по наклонному участку шоссе, увеличил модуль скорости свего движения с 3м/с до 6м/с за время 10 с.с каим ускорением двигался велосипедист?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*