asvavdeeva
?>

Как изменится ускорение свободного падения на высоте надо землёй равной 3 радиусам земли? 1)увеличится в 3 раза; 2)уменьшится в 3 раза; 3)увеличится в 9 раз; 4)уменьшится в 9 раз

Физика

Ответы

angelina-uj1350

4 вариант самый правельный

vasenkova1981

есть в обяснении.

Объяснение:

Прикладами магнітних явищ є :

1.взаємодія постійних магнітів

2.також притягання магнітом залізних предметів.

3. і сталевих предметів.

4.Приклад магнітного явища — рух стрілки компаса: вона завжди повертається так, щоб її північний кінець указував на північ. Ця дивна «наполегливість» стрілки компаса колись дуже вразила допитливого п’ятирічного хлопчика, якого звали Альбертом. Ставши знаменитим ученим, Альберт Ейнштейн писав, що саме поведінка стрілки компаса вперше викликала в ньому незабутнє відчуття, що за речами, які ми бачимо, є щось ще, глибоко приховане.

4.Електромагнітні явища спричинені електромагнітним полем, що пронизує простір навколо нас. Завдяки електромагнітному полю ми бачимо, бо світло є різновидом електромагнітних хвиль.

5 Завдяки електромагнітним хвилям працює радіозв’язок і телебачення.

Розділи фізики, які вивчають електричні та магнітні явища, називають електрикою та магнетизмом. Їхні закони відкрили вчені кількох країн.

.

.

.

.

Примерами магнитных явлений являются:

1.взаемодия постоянных магнитов

2.також притяжения магнитом железных предметов.

3. и стальных предметов.

4.Приклад магнитного явления - движение стрелки компаса: она всегда возвращается так, чтобы ее северный конец указывал на север. Эта странная «настойчивость» стрелки компаса когда поразила любознательного пятилетнего мальчика, которого звали Альбертом. Став знаменитым ученым, Альберт Эйнштейн писал, что именно поведение стрелки компаса впервые вызвала в нем незабываемое ощущение, что за вещами, которые мы видим, есть что-то еще, глубоко скрытое.

4.Електромагнитние явления вызваны электромагнитным полем, пронизывает пространство вокруг нас. Благодаря электромагнитному полю мы видим, потому что свет является разновидностью электромагнитных волн.

5 Благодаря электромагнитным волнам работает радиосвязь и телевидение.

Разделы физики, изучающие электрические и магнитные явления, называют электричеством и магнетизмом. Их законы открыли ученые нескольких стран.

Sosovna Dmitrievich22

Вибір ЦЛ серед такого різноманіття обладнання, що пропонується сьогодні виробниками, – це дуже комплексне питання, що вимагає глибокого вивчення як самого обладнання, так і його програмного забезпечення, наявності методичних посібників і методичної підтримки на різних стадіях упровадження.

Практичний досвід використання ЦЛ показав, що ефективність їх застосування багато в чому залежить від зручності використання і, відповідно, від ступеня опрацювання методики проведення експериментів, яка включає в себе як обладнання, так і методичний та програмний супровід.

.

.

Выбор ЦЛ среди такого многообразия оборудования, предлагаемого сегодня производителями, - это очень комплексный вопрос, требующий глубокого изучения как самого оборудования, так и его программного обеспечения, наличия методических пособий и методической поддержки на различных стадиях внедрения.

Практический опыт использования ЦЛ показал, что эффективность их применения во многом зависит от удобства использования и, соответственно, от степени проработки методики проведения экспериментов, которая включает в себя как оборудования, так и методический и программное сопровождение

Объяснение:

Цифрові лабораторії (ЦЛ) – це високотехнологічне електронне обладнання для зчитування, реєстрації, цифрової обробки і візуалізації результатів вимірювань, проведених у рамках експериментів і досліджень, демонстраційних і лабораторних робіт. ЦЛ надають можливість проводити різного роду природничо-наукові експерименти а також здійснювати навчально-дослідні проекти, що сприяють вирішенню міжпредметних завдань. Вони дозволяють активізувати пізнавальну діяльність учнів, сприяють розвитку інтересу до предметів природничого циклу.

Цифрові навчальні лабораторії, як правило, мають у своїй основі спеціалізоване програмне забезпечення, реєстратори даних, а також певний набір датчиків, що дозволяють отримувати практично всі фізичні, хімічні та біологічні дані, необхідні для наочного викладання навчального матеріалу в закладах освіти. Програмне забезпечення представляє собою потужний інструмент, як для моніторингу експериментальних даних, так і для глибокого аналізу, з можливістю виведення математичних закономірностей, ведення журналу наукових і спільної роботи з іншими учасниками

.

.

Цифровые лаборатории (ЦЛ) - это высокотехнологичное электронное оборудование для считывания, регистрации, цифровой обработки и визуализации результатов измерений, проведенных в рамках экспериментов и исследований, демонстрационных и лабораторных работ. ЦЛ предоставляют возможность проводить различного рода естественнонаучные эксперименты а также осуществлять учебно-исследовательские проекты решению межпредметных задач. Они позволяют активизировать познавательную деятельность учащихся развитию интереса к предметам естественного цикла.

Цифровые учебные лаборатории, как правило, имеют в своей основе специализированное программное обеспечение, регистраторы данных, а также определенный набор датчиков, позволяющих получать практически все физические, химические и биологические данные, необходимые для наглядного преподавания учебного материала в учебных заведениях. Программное обеспечение представляет собой мощный инструмент, как для мониторинга экспериментальных данных, так и для глубокого анализа, с возможностью вывода математических закономерностей, ведение журнала научных наблюдений и совместной работы с другими участниками

Усвоения образовательной программы по физике, химии, биологии, географии предусматривает приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения природных явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов.

В связи с общей информатизацией образования и быстрым развитием цифровых средств обработки информации назрела необходимость внедрения в образовательный процесс современного демонстрационного и лабораторного оборудования с использованием цифровых приборов и лабораторий

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Как изменится ускорение свободного падения на высоте надо землёй равной 3 радиусам земли? 1)увеличится в 3 раза; 2)уменьшится в 3 раза; 3)увеличится в 9 раз; 4)уменьшится в 9 раз
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

siyaniemoskva
siren89
annaan-dr582
Galinagol559
Koshkina Alekseevna
wwladik2606222
ShafetdinovAndrei
ВайсманКреденс357
olegtarasov1965
dbakun
bufetkonfet53
Аверьянова
clic1968420
Вячеславович-Дмитрий1694
yok887062