Александровна
?>

Прямолинейное движение тела описывается уравнением х=10-8t+tв квадрате.какова начальная скорость движения тела? через какой интервал времени координата тела будет =0?

Физика

Ответы

ver2bit

по формуле x = x0 + vot + at^2/2

то есть 10 это x0 - начальное положение тела

-8t это v0t, то есть начальная скорость равна -8

t^2 это at^2/2, то есть ускорение равно 2

 

координата равна 0, то есть x=0

0=  10-8t+t^2

получаем квадратное уравнение

d=64-40=24

t=(8 + или - корень из 24)/2

то есть два раза тело пройдет через координату равную 0

Коновалова1705

11.1 Звезды главной последовательности спектрального класса B0V ( K) имеют массу . Воспользовавшись соотношением масса --- светимость, оценить их среднюю плотность.

11.2 По светимости и радиусу Солнца рассчитать поток с 1 см2 его поверхности, а по нему --- эффективную температуру.

11.3 Как изменится светимость звезды, если ее радиус слегка уменьшить (скажем, на 2%), а эффективную температуру --- на столько же увеличить?

11.4 Найти разность абсолютных звездных величин двух звезд одинакового размера, эффективные температуры которых отличаются на 11%.

11.5 Светимость одной из двух одинаковых по размеру звезд на 4% больше, чем другой. Считая, что излучение обеих звезд чернотельное, найти, на сколько отличаются а) температуры звезд; б) длины волн, соответствующие максимуму в распределении энергии в спектре; в) интенсивности излучения в максимуме спектра; г) интенсивности излучения на одной длине волны в рэлей-джинсовской области спектра.

11.6 * Найти высоту однородной водородной атмосферы для а) Солнца и б) белого карлика с К, и .

11.7 Белый карлик имеет К и . Найти его абсолютную болометрическую звездную величину.

11.8 40 Eri B --- один из первых открытых белых карликов (и один из наиболее изученных к настоящему времени). Он имеет эффективную температуру 17000 К и абсолютную звездную величину . Найти его радиус.

11.9 * Оценить толщину фольги от шоколадки, сев на которую в окрестности звезды класса O5, комар мог бы улететь на ней как на фотонном парусе к другим звездам. В момент, когда комар садится на фольгу, она покоится.

diana-kampoteks

Кеңестік кезеңдегі Қазақстан тарихнамасы Қазақстанның XX ғасырдағы тарихы алуан оқиғаға байлығымен, ең бастысы, Кеңестік қатаң идеологиялық қысым мен одан азат болуға ұмтылуы Отандық жылнаманың негізгі бөлігі болып табылады. Тарихи қырынан алып қарағанда, бұл - ең алдымен, адам табиғатын шет-шегі көрінбейтін ұзақ уақыт бойы сынақтан өткізудің, сондай-ақ осы жағдайдан шығудың және ұлттық-мемлекеттік егемендікке жетудін оңтайлы қазақстандық моделінің шежіресі. Екінші жағынан, марксистік ілімге негізделген кеңестік кезеңдегі отандық тарихнама ғылым дамуының денгейіне толығымен сәйкес келетін дүниетанымдық картинаны бере алмайды, өйткені оның өзі кеңес мемлекетінің жүйесіне үйлестірілген және оның идеялық-саяси қажеттіліктерін өтеуге бағытталған ерекше ғылыми-саяси феномен болатын. Бірінші кезекте бұл кеңестендіру мен кеңестік жаңғырту кезеңдерін соңғы онжылдықтарда пайда болған тарихи-пайымдық бағыттардың [«ақпараттық» (А. Тоффлер), «технотрондық» (3. Бзежинский), «ғылыми-рационалистік» (Ю. Хабермас), «техникалық-ақпаратгық» (Дж. Мартин, Т. Гувер), «өркениеттік-тартысты» (С. Хантингтон) т.б.] тұрғысынан түсіндірудегі әдіснамалық көзқарастарға қатысты еді.

1917 жылы қазақтар екі төңкерістің - Ақпан буржуазиялық-демократиялық және Қазан социалистік революцияларының куәгері болды. Мұның біріншісі монархия мен орыс патшалығы билігін құлатуға мүмкіндік жасады. Ақпан революциясының нәтижесінде елде қос өкімет орнады. Қазақстан үшін мұның маңызы аз болған жоқ. Егер кеңестік тарихнамада Уақытша үкіметтің қызметі біртекті қара бояумен суреттелсе, қазіргі қазақстандық тарихнамалық жағдайда бұл мәселені зерттеуге басқаша көзқараспен қарау мүмкіндігі туды. Бірқатар қазақстандық ғалымдардың, атап айтқанда, академик М.К. Қозыбаевтың [1]. еңбектерінде Ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясының, дәлірек айтсақ, Уақытша үкімет қызметінің Қазақстан үшін жағымды нәтижелеріне назар аударылды.

Тарихтың кеңестік кезеңі Алаш һәм Алашорда туы астында ұлт бірлігін нығайту жолындағы ұмтылыспен және қазақ автономияшылдары қозғалысының жеңілуімен, Бірінші дүниежүзілік соғыс, 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісті басып-жаншу, 1917 жылғы революция және Азамат соғысы салдарынан күйреген шаруашылықты соғыстан кейін қалпына келтірумен ерекшеленді. 1917 жылғы Қазан революциясы және одан кейін іле-шала бүркеткен 1918-1920 жылдардағы Азамат соғысы Қазақстан дамуының қоғамдық-саяси және экономикалық жүйесін айқындап берді. Қазақ мемлекеттігінің құрылуы, жерді есепке алу және кеңестік республикалар құрамында аумақтық шекараны анықтау айтулы кезең болып табылады. Шындығында, қазақтардың өмір салтындағы дәстүрлі жүйенің 20-30-жылдары күйреуі мен республиканың социалистік қайта құру үрдісінің жалпы ағымына қосылуы қасіретті оқиға еді. Ресей империясының шығысындағы бұрынғы отарларының индустриясы дамыған республикаларға айналғанына көз жұмып қарамағанның өзінде, бұл қайта құрудың нақты адамдар тағдыры мен оқиғаларға байланысты берілетін шынайы бағасын айтпай қалуға болмайды.

Қазақстанның дамыған ұлттық республикалардың біріне айналғандығын барлық ұлттар мен ұлыстардың, олардын қатарында еріксіз жер аударылып келіп, осы өлкені өзінің екінші Отанына айналдырғандардың да қосқан үлесін ескермеу мүмкін емес. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында неміс-фашист басқыншыларын тойтарған ортақ Жеңіске Қазақстанның қосқан үлесі де өте қомақты. Республиканың 50-80-жылдар бедеріндегі тарихын безбендегенде, экономика, ғылым және мәдениет саласындағы жетістіктермен қоса, Арал мен Балқаштағы, Семей ядролық полигонындағы экологиялық проблемаларды, «коммунизм кұрылысының» келмеске кеткен кесапаттарын естен шығару да оңай емес. Қазақстандық тарих ғылымының осы заманғы дамуына талдау жасай отырып, Қазақстанның кеңестік кезеңдегі тарихының неғұрлым өзекті мәселелеріне көңіл аударудың үлкен маңызы бар екенін атап өткен жөн.

Ответить на вопрос

Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:

Прямолинейное движение тела описывается уравнением х=10-8t+tв квадрате.какова начальная скорость движения тела? через какой интервал времени координата тела будет =0?
Ваше имя (никнейм)*
Email*
Комментарий*

Популярные вопросы в разделе

agafonovalyudmila346
olartamonov6
marychev55
rastockin8410
Olga-Lev1160
elenaftdv7
Chausmonk4
a800000
anatolevich1931
st-op767840
taksa6444
lebedevevgen
amarantmetall
nikolotovas
vsemvsego306